Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bắc Ninh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 190
Số lượng câu trả lời 41
Điểm GP 2
Điểm SP 8

Người theo dõi (15)

Kim Jisoo
Trần Mạnh Hòa
Thành Vinh cfm

Đang theo dõi (6)

Sen Phùng
Skegur
Minamoto Sakura