Violympic toán 9

Chi Light Sparkle

1.Tìm cặp số x,y thỏa mãn điều kiện: \(\sqrt{x-3}+\sqrt{5-x}=y^2+2\sqrt{2013}y+2015\)

2.Cho x >2014, y>2014 thỏa mãn \(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{2014}\). Tính giá trị của biểu thức:\(P=\frac{\sqrt{x+y}}{\sqrt{x-2014}+\sqrt{y-2014}}\)

3.Rút gọn \(P=\sqrt{13+30\sqrt{2+\sqrt{9+4\sqrt{2}}}}\)

4.Cho hệ phương trình \(\left\{{}\begin{matrix}mx+y=2\\2x-y=1\end{matrix}\right.\)Giải và biện luận theo m.

5.Cho hệ phương trình\(\left\{{}\begin{matrix}mx+y=1\\x+my=2\end{matrix}\right.\)Tìm hệ thức liên hệ giữa x và y không phụ thuộc vào m.

6.Cho hệ phương trình\(\left\{{}\begin{matrix}3mx-y=6m^2-m-2\left(1\right)\\5x+my=m^2+12m\left(2\right)\end{matrix}\right.\)Tìm m để biểu thức \(A=2y^2-x^2\)nhận GTLN. Tìm GTLN đó.

Giúp mình nhanh lên các bạn. Càng sớm càng tốt. 15/03/2020 là mình phải nộp cho cô.

Thanks

Nguyễn Việt Lâm
14 tháng 3 2020 lúc 16:55

1.

\(VT=\sqrt{x-3}+\sqrt{5-x}\le\sqrt{2\left(x-3+5-x\right)}=2\)

\(VP=y^2+2\sqrt{2013}y+2013+2=\left(y+\sqrt{2013}\right)^2+2\ge2\)

\(\Rightarrow VT\le VP\)

Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi:

\(\left\{{}\begin{matrix}x-3=5-x\\y+\sqrt{2013}=0\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=4\\y=-\sqrt{2013}\end{matrix}\right.\)

2.

\(\frac{1}{x}+\frac{1}{y}=\frac{1}{2014}\Rightarrow\frac{xy}{x+y}=2014\)

\(P=\frac{\sqrt{x+y}}{\sqrt{x-\frac{xy}{x+y}}+\sqrt{y-\frac{xy}{x+y}}}=\frac{x+y}{\sqrt{x^2}+\sqrt{y^2}}=\frac{x+y}{x+y}=1\)

3.

\(P=\sqrt{13+30\sqrt{2+\sqrt{\left(2\sqrt{2}+1\right)^2}}}\)

\(=\sqrt{13+30\sqrt{2+2\sqrt{2}+1}}=\sqrt{13+30\sqrt{3+2\sqrt{2}}}\)

\(=\sqrt{13+30\sqrt{\left(\sqrt{2}+1\right)^2}}=\sqrt{13+30\left(\sqrt{2}+1\right)}\)

\(=\sqrt{43+30\sqrt{2}}=\sqrt{\left(5+3\sqrt{2}\right)^2}=5+3\sqrt{2}\)

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Việt Lâm
14 tháng 3 2020 lúc 17:01

4.

\(\left\{{}\begin{matrix}mx+y=2\\2x-y=1\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}\left(m+2\right)x=3\\y=2x-1\end{matrix}\right.\)

- Với \(m=-2\) hệ đã cho vô nghiệm

- Với \(m\ne-2\) hệ có nghiệm duy nhất:

\(\left\{{}\begin{matrix}x=\frac{3}{m+2}\\y=2x-1=\frac{6}{m+2}-1=\frac{4-m}{m+2}\end{matrix}\right.\)

5.

Giả sử hệ đã cho có nghiệm

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}mx=1-y\\my=2-x\end{matrix}\right.\) \(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}m=\frac{1-y}{x}\\m=\frac{2-x}{y}\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\frac{1-y}{x}=\frac{2-x}{y}\Leftrightarrow y-y^2=2x-x^2\)

\(\Leftrightarrow x^2-y^2-2x+y=0\)

Đây là hệ thức liên hệ 2 nghiệm ko phụ thuộc m

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa
Nguyễn Việt Lâm
14 tháng 3 2020 lúc 17:05

6.

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}3m^2x-my=6m^3-m^2-2m\\5x+my=m^2+12m\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}y=3mx-6m^2+m+2\\\left(3m^2+5\right)x=6m^3+10m\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\frac{2m\left(3m^2+5\right)}{3m^2+5}=2m\\y=3mx-6m^2+m+2=m+2\end{matrix}\right.\)

Ta có:

\(A=2y^2-x^2=2\left(m+2\right)^2-4m^2\)

\(=2m^2+8m+8-4m^2\)

\(=-2m^2+8m+8\)

\(=-2\left(m-2\right)^2+16\le16\)

\(\Rightarrow A_{max}=16\) khi \(m=2\)

Bình luận (0)
 Khách vãng lai đã xóa

Các câu hỏi tương tự
Ánh Dương
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thu Hằng
Xem chi tiết
Trúc Nguyễn
Xem chi tiết
Mai Tiến Đỗ
Xem chi tiết
Kun ZERO
Xem chi tiết
Nguyễn Thu Trà
Xem chi tiết
Lê Thị Thục Hiền
Xem chi tiết
poppy Trang
Xem chi tiết
Trần Diệp Nhi
Xem chi tiết