Bài 1. Những cuộc cách mạng tư sản đầu tiên

LordBird59

1.     Bài 1: Những cuộc Cách mạng tư sản đầu tiên

+ CM Tư sản Anh thế kỉ XVII(nguyên nhân, ý nghĩa, hình thức và tính chất của CM).

 

+ Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ( chú ý thêm điểm tiến bộ và hạn chế của Bản Tuyên ngôn độc lập của nước Mĩ năm 1776).


Các câu hỏi tương tự
bé mèo
Xem chi tiết
Hà Huy
Xem chi tiết
Phạm NI NA
Xem chi tiết
Trần Thị Minh Duyên
Xem chi tiết
Đức Phạm Anh
Xem chi tiết
Phuong Nguyen dang
Xem chi tiết
Trương Thị Hương Giang
Xem chi tiết
Bùi Thị Hồng Nhung
Xem chi tiết
Cúncon Đángyêu
Xem chi tiết