Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Dương , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 38
Số lượng câu trả lời 87
Điểm GP 3
Điểm SP 41

Người theo dõi (3)

Đang theo dõi (4)

nthv_.
hưng phúc
Đức Phạm Anh
lan anh