Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 650
Điểm GP 116
Điểm SP 126

Người theo dõi (61)

Đang theo dõi (264)