Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 861
Điểm GP 170
Điểm SP 126

Người theo dõi (71)

Đang theo dõi (269)