Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 38
Số lượng câu trả lời 7
Điểm GP 0
Điểm SP 3

Người theo dõi (1)

Đang theo dõi (5)

Dang Khoa ~xh
Dangos 3 màu
Huy Hổ
✟şin❖