Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Vĩnh Phúc , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 72
Số lượng câu trả lời 111
Điểm GP 1
Điểm SP 13

Người theo dõi (1)

nà ní

Đang theo dõi (13)

Lê Minh Anh
Phùng Tuệ Minh
nà ní
Y
Y