Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 93
Số lượng câu trả lời 122
Điểm GP 5
Điểm SP 83

Người theo dõi (58)

Đang theo dõi (46)

Akai Haruma
Pham Van Tien
BW_P&A