Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 11
Số lượng câu trả lời 2094
Điểm GP 303
Điểm SP 1478

Người theo dõi (117)

Absolute
Minz Ank
Anh Thien

Đang theo dõi (67)