Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 20
Điểm GP 0
Điểm SP 14

Người theo dõi (3)

Harry Potter
Hoàng Phúc

Đang theo dõi (3)

Harry Potter
Hoàng Phúc
Akai Haruma