Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 73
Số lượng câu trả lời 24
Điểm GP 0
Điểm SP 6

Người theo dõi (26)

Đang theo dõi (119)

Vũ Minh Tuấn
Diệu Huyền
Inosuke Hashibira