Trắc nghiệm ôn tập chương 3 phần 2

Hồng Phúc
24 tháng 2 lúc 8:26

\(cos\left(B+C\right)=cos\left(180^o-A\right)=-cosA=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\Rightarrow cosA=\dfrac{\sqrt{2}}{2}\)

Định lí cosin: 

\(BC^2=AB^2+AC^2-2AB.AC.cosA\)

\(=2^2+\left(2\sqrt{2}\right)^2-2.2.2\sqrt{2}.\dfrac{\sqrt{2}}{2}=4\)

\(\Rightarrow BC=2\)

Bình luận (0)
ghdoes
30 tháng 12 2020 lúc 21:17

Tim m để phương trình \(\left(\sqrt{x}+\sqrt{x-1}\right)\left(m\sqrt{x}+\dfrac{1}{\sqrt{x-1}}-16\sqrt[4]{\dfrac{x^3}{x-1}}\right)=1\)có 2 nghiệm phân biệt

 

Bình luận (0)
Akai Haruma
9 tháng 11 2019 lúc 22:45

Lời giải:
ĐKXĐ: $x\geq 2$

PT $\Leftrightarrow x-1=0$

$\Leftrightarrow x=1$

Kết hợp với ĐKXĐ suy ra $x=1$ không thỏa mãn.

Vậy số nghiệm của PT là $0$

Bình luận (0)
Hắc Hường
23 tháng 6 2018 lúc 6:52

Bài 2:

\(E=\left(\dfrac{1}{2}+1\right)\left(\dfrac{1}{3}+1\right)\left(\dfrac{1}{4}+1\right)...\left(\dfrac{1}{99}+1\right)\)

\(\Leftrightarrow E=\dfrac{3}{2}.\dfrac{4}{3}.\dfrac{5}{4}...\dfrac{100}{99}\)

\(\Leftrightarrow E=\dfrac{3.4.5...100}{2.3.4...99}\)

\(\Leftrightarrow E=\dfrac{\left(3.4.5...99\right).100}{2.\left(3.4...99\right)}\)

\(\Leftrightarrow E=\dfrac{100}{2}=50\)

Vậy ...

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN