Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 253
Số lượng câu trả lời 69
Điểm GP 0
Điểm SP 14

Người theo dõi (31)

Đang theo dõi (0)