Sinh học 7 - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu 2:

1. Thế nào là sinh trưởng? Thế nào là phát triển? Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển?

2. Cho biết các giai đoạn sinh trưởng, phát triển ở thực vật? Các giai đoạn sinh trưởng, phát triển ở động vật?

3. Quá trình phát triển của động vật có 2 hình thức: phát triển trải qua biến thái, không qua biến thái. Cho biết:

- Thế nào là phát triển có trải qua biến thái? Những loài động vật nào phát triển có trải qua biến thái? Viết sơ đồ phát triển của một loài động vật có trải qua biến thái để chứng minh?

- Thế nào là phát triển không qua biến thái? Những loài động vật nào phát triển không qua biến thái? Viết sơ đồ phát triển của một loài động vật không qua biến thái để chứng minh?

4. Cho biết:

- Có những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của thực vật? Lấy ví dụ để chứng minh sự ảnh hưởng của mỗi nhân tố đó đến thực vật?

- Có những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của động vật? Lấy ví dụ để chứng minh sự ảnh hưởng của mỗi nhân tố đó đến động vật?

- Sự sinh trưởng phát triển của con người chịu sự ảnh hưởng của những nhân tố nào? Lấy ví dụ để chứng minh cho nhân tố đó?

Được cập nhật Hôm qua lúc 19:56 2 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.