Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Nghệ An , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 9
Số lượng câu trả lời 720
Điểm GP 96
Điểm SP 1077

Người theo dõi (207)

Đang theo dõi (4)

Dòng thời gian