Kiểm tra 1 tiết: Hiđro-Đề 1

Linh Bùi

Câu 1: Khí hiđro là chất gì:

a) Nặng nhất c) Nặng bằng không khí

b) Nhẹ nhất trong các chất khí d) Nặng hươn khí nitơ

Câu 2: Phương trình đốt khí hiđro với khí oxi là:

a) H2 + O2 \(\underrightarrow{t0}\) H2 + H2O c) ) 2H2 + O2 \(\underrightarrow{t0}\) 2H2O

b) H2 + O \(\underrightarrow{t0}\) H2O d) H2 + 2O2 \(\underrightarrow{t0}\) H2O

Câu 3: Phương tình hóa học khửu đồng II oxit bằng khí hiđro viết đúng là:

a) H2 + CuO \(\underrightarrow{t0}\) H2O + Cu c) H2 + 2CuO \(\underrightarrow{t0}\) 2HO + 2Cu

b) 2H + CuO \(\underrightarrow{t0}\) H2O + Cu d) H2 + CuO \(\underrightarrow{t0}\) H2O2 + 2Cu

Câu 4: Dẫn khí H2 qua bôt CuO nung nóng ở nhiệt độ cao có hiện tượng:

a) Tạo thành lớp kim loại màu đỏ gạch c) Cả 2 hiện tương A, B đúng

b) Tạo thành những giọt nước d) Không phải A, B

Câu 5: Tỷ khối hơi của không khí vơi skhis hiđro là

a) 29 c) 16

b) 32 d) 14.5

Câu 6: Dựa vào tính chất nào của khí H2 để nạp khí H2 vào khinh khí cầu?

a) Dễ cháy c) Nhẹ nhất trong các khí

b) Cháy tỏa nhiều nhiệt d) Cả 3 câu A, B, C đều đúng

(mink đag cần gấp)

Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Nguyễn Thị Thuỳ Linh CTV 30 tháng 5 2020 lúc 21:59

Câu 1: Khí hiđro là chất gì:

a) Nặng nhất c) Nặng bằng không khí

b) Nhẹ nhất trong các chất khí d) Nặng hươn khí nitơ

Câu 2: Phương trình đốt khí hiđro với khí oxi là:

a) H2 + O2 t0→t0→ H2 + H2O c) ) 2H2 + O2 t0→t0→ 2H2O

b) H2 + O t0→t0→ H2O d) H2 + 2O2 t0→t0→ H2O

Câu 3: Phương tình hóa học khửu đồng II oxit bằng khí hiđro viết đúng là:

a) H2 + CuO t0→t0→ H2O + Cu c) H2 + 2CuO t0→t0→ 2HO + 2Cu

b) 2H + CuO t0→t0→ H2O + Cu d) H2 + CuO t0→t0→ H2O2 + 2Cu

Câu 4: Dẫn khí H2 qua bôt CuO nung nóng ở nhiệt độ cao có hiện tượng:

a) Tạo thành lớp kim loại màu đỏ gạch c) Cả 2 hiện tương A, B đúng

b) Tạo thành những giọt nước d) Không phải A, B

Câu 5: Tỷ khối hơi của không khí vơi skhis hiđro là

a) 29 c) 16

b) 32 d) 14.5

Câu 6: Dựa vào tính chất nào của khí H2 để nạp khí H2 vào khinh khí cầu?

a) Dễ cháy c) Nhẹ nhất trong các khí

b) Cháy tỏa nhiều nhiệt d) Cả 3 câu A, B, C đều đúng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN