Bài 2: Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức căn bậc hai của bình phương

Lê Tố Uyên

Cho biểu thức P= (\(\frac{3x+\sqrt{9x}-3}{x+\sqrt{x}-2}\)+ \(\frac{1}{\sqrt{x}-1}+\frac{1}{\sqrt{x}+2}\)) : \(\frac{1}{x-1}\)

a, Tìm ĐKXĐ của P, rút gọn biểu thức P

b, Tìm các số tự nhiên x để \(\frac{1}{P}\)là số tự nhiên


Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN