Ôn tập chương IV

Lê Nhật Anh

Hệ bất phương trình 2x-3>0,x-m<4 vô nghiệm khi và chỉ khi.

Trần Thị Băng Tâm
12 tháng 2 2020 lúc 21:50

\(\left\{{}\begin{matrix}2x-3>0\\x-m< 4\end{matrix}\right.\)<=>\(\left\{{}\begin{matrix}x>\frac{3}{2}\\x< m+4\end{matrix}\right.\)

Hệ bất phương trình vô nghiệm khi và chỉ khi m+4\(\le\frac{3}{2}\)

<=> \(m\le\frac{3}{2}-4\) <=>\(m\le\frac{-5}{2}\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thịnh Nguyễn

Trắc nghiệm (4 điểm) Câu 1: Bất phương trình 2x  3  2x  6  3x 1 xác định khi nào? x1 x1  x  1 A. x1  x   1 B. x1  x  1 C. x1  x   1 D. x1  3   3 Câu 2: Tập nghiệm của bất phương trình 2x 13x  2  0 là A. B.  3 D. 2;  3 A.;21; B. 2;1 C. 1;2 323223 3 Câu 3: Nhị thức f x   2x  5 có bảng xét dấu như thế nào? C. Câu 4: Tập nghiệm của bất phương trình x 1  1 là D. x3 A. B.3; C. ;5 D.  Câu5:Bấtphươngtrình 2xm2 10 cótậpnghiệmtrongkhoảng ;4 khi và chỉ khi: A. m3 B. 3m3 C. m3 Câu 6: Điều kiện để tam thức bâc hai f x  ax2  bx  c A. a0 B. a0 C. a0   0   0   0 D. m 3 a  0 lớn hơn 0 với mọi x là: D. a0   0 Câu7:Bấtphươngtrình 2x2 5x30 cótậpnghiệmlà D. ;31;    A. 1;3 B. ;31; C.;13; 2 2   2 2  Câu 8: Tập nghiệm của bất phương trình A. (;2](1;1)[2;) C. (;2][2;) Câu 9: Tập nghiệm của bất phương trình 3  1 là x2 1 B. [2;1)(1;2) D. (-1; 1) 2xx2 1 3  2x  x2  0 là 1 Mã đề 101 A. (3;1][0;1)(1;) B. (3;1][0;) C.(-;-3)[-1;0](1;+ ) D.(-3;-1)(1;+ ) Câu 10: Tổng của các nghiệm nguyên của hệ bất phương trình x  5  0 là: x50 A. 0 B. 5 C. 15 D. Không xác định được II. Tự luận (6 điểm) Câu 1: Giải các bất phương trình sau a) (3x2 – 10x + 3)(4x – 5) > 0 b) 3x47  4x47 3x 1 2x 1 2x3 x1 d) x27x632x Câu 2. Tìm giá trị của m để các bất phương trình sau vô nghiệm. (m–3)x2 +(m+2)x–4>0

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN