Câu hỏi của Pham Tuan Anh - Toán lớp 7

Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau:

                A= /x- 2001/ + / x - 1/

    Được cập nhật 24/01/2017 lúc 09:44
    3 câu trả lời

    Các câu hỏi liên quan khác...

    Dưới đây là những câu có bài toán hay do HOC24 lựa chọn.