Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thành phố Hồ Chí Minh , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 75
Số lượng câu trả lời 1396
Điểm GP 37
Điểm SP 2536

Người theo dõi (265)

Đang theo dõi (6)