Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bình Định , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 163
Số lượng câu trả lời 2174
Điểm GP 358
Điểm SP 2170

Người theo dõi (387)

Nguyễn Quang Huy
Võ Huyền Trâm
Chi Phạm
Phương Linh

Đang theo dõi (48)