Phần mềm trình chiếu - Hỏi đáp

Người hay giúp bạn khác trả lời bài tập sẽ trở thành học sinh giỏi. Người hay hỏi bài thì không. Còn bạn thì sao?

Câu hỏi ôn tập

Câu 1: Trong Powerpoint 2010, để tạo hiệu ứng cho các đối tượng

A. Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng -> Animations ->Chọn hiệu ứng thích hợp

B. Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng -> Slide Show -> Add Effect…

C. Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng -> Custom Animation -> Add Effect…

D. Chọn đối tượng cần tạo hiệu ứng -> Insert -> Add Animation…

Câu 2: Trong Powerpoint 2010, để tạo hiệu ứng chuyển đổi giữa các trang

A. Vào Slide Show -> Custom Animation

B. Vào Slide Show -> Slide Transition

C. Vào View -> Slide Transition...

D. Vào Transitions -> chọn hiệu ứng...

Câu 3: Trong Powerpoint, để trình diễn Slide ta thực hiện

A. Ấn phím F2

B. Ấn phím. F3

C Ấn phím F4

D. Ấn phím F5

Câu 4: Trong Powerpoint 2010, Chèn chữ nghệ thuật WordArt

A. Vào Home -> Insert WordArt…

B. Vào Insert -> Insert WordArt…

C. Vào Insert -> WordArt…

D. Vào Slide -> WordArt…

Câu 5: Cách chuyển trang slide thủ công khi trình chiếu, bạn sử dụng lựa chọn nào?

A. Thẻ Transitions, nhóm Timing, chọn After

B. Thẻ Transitions, nhóm Transition, On mouse click

C. Thẻ Design, nhóm Timing

D. Cả 3 lựa chọn trên đều sai

Câu 6: Trong PowerPoint 2010 muốn chèn một đoạn nhạc vào Slide, ta dùng lệnh nào sau đây?

A. Insert \ Audio

B. Insert \ Component

C. Insert \ Diagram

D.Insert \ Comment

Câu 7: Trong Powerpoint có thể tạo được nhiều hiệu ứng cho 1 đối tượng?

A. Chỉ tạo được 2 hiệu ứng

B. Tạo được nhiều hiệu ứng

C. Chỉ tạo được 3 hiệu ứng

D. Không tạo được

Câu 8: Để thiết lập thời gian slide tự động chuyển sau 3 giây, bạn sử dụng lựa chọn nào?

A. Thẻ Transitions

B. Thẻ View

C. Thẻ Animations

D. Cả 3 lựa chọn trên đều sai

Câu 9: Khi gán 1 hiệu ứng loại “Exit” cho đối tượng A trên slide nghĩa là

A. Hiệu ứng cho đối tượng A không xuất hiện

B. Hiệu ứng cho đối tượng A xuất hiện và biến mất

C. Hiệu ứng cho đối tượng A biến mất

D.Tất cả đều sai

Câu 10: Khi thiết kế các Slide, sử dụng Home \ Slides \ New Slide có ý nghĩa gì?

A. Chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide hiện hành

B. Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide hiện hành

C. Chèn thêm một slide mới vào ngay trước slide đầu tiên

D. Chèn thêm một slide mới vào ngay sau slide cuối cùng

Được cập nhật 21 tháng 6 lúc 19:40 0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.