Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 289
Số lượng câu trả lời 376
Điểm GP 35
Điểm SP 512

Người theo dõi (110)

Đào Minh Đức
Sơn Tùng
Norad II
Tuấn Anh

Đang theo dõi (0)