Cơ học lớp 8 - Hỏi đáp

1, Một bình thông nhau có hai nhánh đứng tiết diện đều \(S_1\)=40\(cm^2\) ,\(S_2\)=60\(cm^2\).Đang chứa nước ( khối lượng riêng D=1000kg/\(m^3\)). Chiều cao của nó là h=20cm. Khi vật cân bằng , hai đáy vật nằm ngang.

a, Tìm độ cao của vật trong nước?

b, Đổ thêm dầu (\(D_2\)=800kg/\(m^3\)) vào nhánh 2 để vật nằm hoàn toàn trong chất lỏng. Tìm khối lượng dầu tối thiểu đã dùng?

c, Sau khi đổ thêm lượng dầu tối thiểu vào hai nhánh thì nước trong nhánh 1 dâng cao hơn so với khi chưa thả vật là bao nhiêu?

2, Một bình thông nhau gồm hai nhánh hình trụ có \(S_A\)=2\(S_B\) đang chứa nước. Người ta thả vao nhánh A một quả cầu bằng gỗ có khối lượng \(m_o\)=600g, quả cầu nổi tên nước thì mực nước dâng lên trong nhánh \(S_1\) là 5cm.

a, Tính tiết diện các nhánh của bình thông nhau?

b, Sau đó người ta lấy quả cầu ra và đổ vào nhánh A 1 lượng dầu m=900g. Tính độ chênh lệch mực chất lỏng trong hai nhánh.

c, Sau khi đổ dầu người ta tiếp tục thả vào nhánh a khối gỗ hình lập phương cạnh a=5cm. Tính độ dịch chuyển độ cao bề mặt mỗi chất lỏng trong bình.

Cho khối lượng riêng của nước, dầu và gỗ lần lượt là \(D_n\)=1g/\(m^3\);\(D_d\)=0,8g/\(m^3\);\(D_g\)=0,9g/\(m^3\).

0 câu trả lời
Click để xem thêm, còn nhiều lắm! Gửi câu hỏi

...

Dưới đây là những câu hỏi có bài toán hay do Hoc24 lựa chọn.

Building.