Chuyên đề 7: Thí nghiệm hoá học

Tran Tuan
4 tháng 10 2020 lúc 17:11

Ta có \(n_{CO_2}=0,3mol\)

Xét trường hợp 1: Tạo muối \(NaHCO_3\)\(CO_2\)

Theo bảo toàn nguyên tố Na: \(n_{NaOH}=n_{NaHCO_3}=\frac{29,6}{84}\approx0,35mol\\ \Rightarrow V=\frac{0,35}{2}=0,175l=175ml\)

Xét trường hợp 2: Tạo muối \(Na_2CO_3\)

Theo bảo toàn nguyên tố Na: \(n_{NaOH}=2\cdot n_{Na_2CO_3}=2\cdot\frac{29,6}{106}\approx0,6mol\\ \Rightarrow V=\frac{0,6}{2}=0,3l=300ml\)

Xét trường hợp 3: Tạo cả 2 muối

Theo bảo toàn nguyên tố C: \(n_{NaHCO_3}+n_{Na_2CO_3}=n_{CO_2}=0,3mol\left(1\right)\)

Lại có: \(84\cdot n_{NaHCO_3}+106\cdot n_{Na_2CO_3}=29.6g\left(2\right)\)

Từ (1) và (2) ta tính được :\(n_{Na_2CO_3}=0,2mol\\ n_{NaHCO_3}=0,1mol\)

Theo bảo toàn nguyên tố Na: \(n_{NaOH}=2n_{Na_2CO_3}+n_{NaHCO_3}=2\cdot0,2+0,1=0,5mol\\ \Rightarrow V=\frac{0,5}{2}=0,25l=250ml\)

Bình luận (0)
Duy Anh
Thiếu tá -
14 tháng 9 2020 lúc 22:11

a) PTHH: \(2HCl+Na_2CO_3\rightarrow2NaCl+H_2O+CO_2\)

Mình chỉ bt viết phương trình thôi còn do đề thiếu dữ kiện nên phần khác thì chịu

Bình luận (0)
Pixel_memories
4 tháng 10 2020 lúc 10:50

n\(Na_{2_{ }}CO_3\) = \(\frac{300}{106}\approx2,83\left(mol\right)\)

a, PTHH :

Na2CO3 + 2HCl \(\rightarrow\) NaCl + H2O + CO2

2,83 \(\rightarrow\) 5,66 \(\rightarrow\) 2,83 \(\rightarrow\) 2,83 (mol)

b,V\(CO_2\) = 2,83 x 22,4 = 63,392 (lít)

Mình chỉ có thể làm đến đây thôi . Do bài thiếu nhiều nhiều dữ kiện quá !

Bình luận (0)
Nguyễn Thị Thuỳ Linh
Đại tá -
26 tháng 8 2020 lúc 8:55

ta cho NaOH vào thấy có khí thoát ra :

Al+NaOH->NaAlO2+H2

sau đó ta cho HCL vào cũng có khí thoát

Fe+HCl->FeCl2+H2

sau đó ta đốt thấy hỗ hợp có màu đen

Cu+O2-to>CuO

còn lại là Ag

Bình luận (0)
Đức Hiếu
Thượng tá -
8 tháng 7 2020 lúc 15:23

- Cân hỗn hợp X ban đầu

- Đun hỗn hợp X với đèn cồn nhằm đuổi nước đi. Cân hỗn hợp về sau chính là khối lượng của $Na_2CO_3$

Từ đó tính được % $Na_2CO_3$ của hỗn hợp X

Bình luận (0)
Cao Tiến Đạt
18 tháng 5 2020 lúc 19:39

a)

Để PT vô nghiệm thì △<0

⇔m2 + 2m - 47 < 0

\(-1-4\sqrt{3}\)<m<\(-1+4\sqrt{3}\)

b) Để PT có nghiệm kép thì Δ=0

⇔ m2 + 2m -47 = 0

\(\left\{{}\begin{matrix}m=-1-4\sqrt{3}\\m=-1+4\sqrt{3}\end{matrix}\right.\)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
5 tháng 4 2020 lúc 9:15

- Phản ứng xảy ra:

\(Na+H_2O\rightarrow NaOH+\frac{1}{2}H_2\)

\(2Na+2HCl\rightarrow2NaCl+H_2\)

\(2Al+6H_2O\rightarrow2Al\left(OH\right)_3+3H_2\)

Hiện tượng xảy ra ở 3 thí nghiệm: đều có sủi bọt khí thoát ra.

Mức độ xảy ra phản ứng: TN3 < TN1 < TN2

Giải thích: - Do dung dịch axit HCl có tính axit mạnh hơn nước \(\Rightarrow\)TN2 > TN1.

- TN3: tạo kết tủa bao bọc Al làm khó phản ứng, hoặc có thể không phản ứng nữa \(\Rightarrow\) Tốc độ giải phóng H2 kém nhất.

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
10 tháng 1 2020 lúc 18:28
https://i.imgur.com/U7fECWa.png
Bình luận (0)
Vũ Duy Mạnh
29 tháng 11 2019 lúc 23:24

250g dd NaCl nha

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
30 tháng 11 2019 lúc 12:49

Trong 400g dd NaNO3 có\(m_{NaNO3}=\frac{400.4,25}{100}=17\left(g\right)\)

\(n_{NaNO3}=\frac{17}{85}=0,2\left(mol\right)\)

AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3

_0,2____0,2 _____ 0,2_______0,2

mAgNO3 = 0,2 . 170 = 34 (g)

mdd AgNO3 = 34 : 17 . 100 = 200 (g)

mNaCl = 0,2 . 58,5 = 11,7 (g)

mdd NaCl = 11,7 : 11,7 . 100 = 100(g)

mAgCl = 0,2 . 143,5 = 28,7 (g)

mdd sau p.ứ = mdd AgNO3 + mdd NaCl - mAgCl

= 200 + 100 - 28,7

= 271,3 (g)

* Cách pha chế 400g dd NaNO3:

- Cân lấy 200g AgNO3 và 100g NaCl sau đó trộn với nhau.

- Lọc bỏ kết tủa thu được 271,3g dd NaNO3

- Thêm 400 - 271,3 = 128,7(g) nước vào dung dịch ta thu được 400g dd NaNO3 4,25%

Lưu ý:

Cách pha trên chỉ theo lí thuyết. Trên thực tế khi trộn 200g AgNO3 với 100g NaCl lọc kết tủa và rủa nhiều lần với nước cất. Sau đó người ta sẽ thêm nước vào dd nước lọc đó đến khi thu được 400g dd sẽ được dung dịch cần pha.

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN