Chương II- Động lực học chất điểm

Dzịt
19 tháng 7 lúc 0:07

Ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}v=60\left(\dfrac{km}{h}\right)=\dfrac{50}{3}\left(\dfrac{m}{s}\right)\\v_0=40\left(\dfrac{km}{h}\right)=\dfrac{100}{9}\left(\dfrac{m}{s}\right)\\t=0,5h=30p=1800\left(s\right)\end{matrix}\right.\)

Gia tốc của oto:

\(v=v_0+at\Rightarrow a=\dfrac{v-v_0}{t}=\dfrac{\dfrac{50}{3}-\dfrac{100}{9}}{1800}\approx3,1\cdot10^{-3}\left(\dfrac{m}{s^2}\right)\)

Bình luận (0)
Tuệ Lâm Đỗ
6 tháng 4 lúc 21:53

V thay đổi mất một nửa là nhiệt độ tuyệt đối tăng gấp đôi mà V khí tỉ lệ nghịch nên V mất một nửa á.

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
21 tháng 3 lúc 21:29

undefined

Theo định lí \(sin\):

\(\dfrac{sin\alpha}{F_1}=\dfrac{sin\beta}{F_2}=\dfrac{sin\gamma}{F}\)\(\Rightarrow F_2=\dfrac{F_1}{sin\alpha}\cdot sin\beta\)

\(F_{min}\Leftrightarrow sin\alpha=1\Rightarrow\alpha=90^o\)

\(\Rightarrow\beta=120-90=60^o\)

\(\Rightarrow F_2=\dfrac{6}{1}\cdot sin60^o=3\sqrt{3}N\)

Bình luận (0)
Nguyễn Thanh Hằng
21 tháng 3 lúc 17:03

undefined

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
21 tháng 3 lúc 17:05

Chọn gốc thế năng tại mặt đất.

Độ cao vật:

\(W_t=mgh\Rightarrow h=\dfrac{W_t}{mg}=\dfrac{244}{4\cdot10}=6,1m\)

Bình luận (0)
nguyễn thị hương giang
21 tháng 3 lúc 17:10

\(v_1=72\)km/h=20m/s

\(v_2=\dfrac{72}{2}=36\)km/h=10m/s

Độ biến thiên động năng:

\(A_c=W_2-W_1\)

\(\Rightarrow A_c=\dfrac{1}{2}m\left(v_2^2-v_1^2\right)=\dfrac{1}{2}\cdot1,5\cdot1000\cdot\left(10^2-20^2\right)=-225000J\)

Bình luận (0)