Bài 7. Câu lênh lặp

Minh Lệ
Minh Lệ Giáo viên 7 tháng 6 2020 lúc 20:34

Program HOC24;

var i: integer;

a: array[1..100] of integer;

begin

i:=0;

while i<100 do

begin

i:=i+1;

write('Nhap so thu ',i,' : '); readln(a[i]);

end;

readln

end.

Bình luận (0)
Minh Lệ
Minh Lệ Giáo viên 5 tháng 6 2020 lúc 20:01

1.

Program HOC24;

var x: array[1..32000] of integer;

i,n,d: integer;

begin

readln(n);

d:=0;

for i:=1 to n do read(x[i]);

readln;

For i:=1 to n do if x[i] mod 2<>0 then d:=d+1;

write(d);

readln

end.

Bình luận (0)
Minh Lệ
Minh Lệ Giáo viên 5 tháng 6 2020 lúc 20:01

2.

Program HOC24;

var x: array[1..32000] of integer;

i,n: integer;

t: longint;

begin

readln(n);

t:=0;

for i:=1 to n do read(x[i]);

readln;

For i:=1 to n do if x[i] mod 2<>0 then t:=t+x[i];

write(t);

readln

end.

Bình luận (0)
Minh Lệ
Minh Lệ Giáo viên 5 tháng 6 2020 lúc 10:57

Program HOC24;

var i,n: integer;

begin

write('Nhap N='); readln(n);

for i:=1 to n do if (i mod 3=0) and (i mod 5=0) then write(i,' ');

readln

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 28 tháng 5 2020 lúc 21:25

uses crt;

var i,t:integer;

begin

clrscr;

t:=0;

for i:=1 to 50 do

t:=t+i;

writeln(t);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 27 tháng 5 2020 lúc 21:01

uses crt;

var t,i,s:integer;

begin

clrscr;

readln(t);

s:=0;

for i:=1 to t do

s:=s+i;

writeln(s);

readln;

end.

Bình luận (0)
Đăng Nguyễn gamer
Đăng Nguyễn gamer 21 tháng 5 2020 lúc 21:06

Uses crt;

Var s,i,E:real;

Begin

Clrscr;

Write('Nhap gia tri cua E: ');read(E);

s:=0;

i:=1;

Repeat

Inc(s,1/i);

Inc(i);

Until (1/i<E);

Write('Gia tri cua S la: ',s);

Readln;

End.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 21 tháng 5 2020 lúc 21:42

uses crt;

var a:array[1..100]of integer;

n,i,t,t1:integer;

begin

clrscr;

write('Nhap so phan tu:'); readln(n);

for i:=1 to n do

begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

t:=0;

t1:=0;

for i:=1 to n do

begin

if a[i] mod 2=0 then t:=t+sqr(a[i])

else t1:=t1+sqr(a[i]);

end;

writeln('Tong binh phuong cac so chan la: ',t);

writeln('Tong binh phuong cac so le la: ',t1);

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 21 tháng 5 2020 lúc 18:19

T sẽ bằng 50

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 20 tháng 5 2020 lúc 22:42

uses crt;

var a:array[1..10]of real;

i:integer;

begin

clrscr;

for i:=1 to 10 do

begin

write('A[',i,']='); readln(a[i]);

end;

readln;

end.

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
Nguyễn Lê Phước Thịnh CTV 20 tháng 5 2020 lúc 20:29

Câu lệnh trên lặp 5 vòng

Kết thúc biến S bằng 15

p/s: Không có biến n

Bình luận (0)
Đăng Nguyễn gamer
Đăng Nguyễn gamer 20 tháng 5 2020 lúc 21:33

mẹo cho bạn tính số vòng lặp của vòng lặp For..to..do nếu lần sau có gặp lại câu hỏi dạng như này:

Số vòng lặp = <giá trị cuối> - <giá trị đầu> + 1

Bình luận (0)

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN