Thực hành đọc hiểu: Giờ Trái Đất.

Thảo Phương

Ý kiến của ông En-đi Rít-li được đưa vào văn bản có tác dụng gì?