Tự đánh giá: Những mốc son của cuộc tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

Đọc bản đồ họa thông tin dưới đây và thực hiện các yêu cầu bên dưới:

Cách mạng tháng Tám năm 1945 là một trong những sự kiện trọng đại nhất, oanh liệt nhất của dân tộc Việt Nam trong thế kỉ XX.

17 - 8 - 2015

1. Yếu tố nào sau đây không có trong văn bản trên?

A. Nhan đề văn bản.

B. Các thông tin chính.

C. Nguồn cung cấp thông tin.

D. Các số thứ tự đánh dấu thông tin.

Đáp án: D. Các số thứ tự đánh dấu thông tin.

2. Phương án nào nêu đúng nhất sự kiện lịch sử được thuật lại trong văn bản trên?

A. Đại hội Quốc dân họp ở Tân Trào (Tuyên Quang).

B. Ủy ban khởi nghĩa toàn quốc được thành lập.

C. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 

D. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập.

Đáp án: C. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. 

3. Các mốc thời gian được nhắc đến nhiều nhất trong văn bản thuộc tháng năm nào?

A. Tháng 3 - 1945.

B. Tháng 8 - 1945.

C. Tháng 9 - 1945.

D. Tháng 10 - 1945.

Đáp án: B. Tháng 8 - 1945.

4. Em sẽ đọc các mốc thời gian trong văn bản theo thứ tự như thế nào?

A. Đọc lần lượt từng mốc bên trái trước, từ trên xuống dưới.

B. Đọc lần lượt từng mốc bên phải trước, từ trên xuống dưới.

C. Đọc lần lượt từng mốc từ phải sang trái, từ trên xuống dưới.

D. Đọc lần lượt từng mốc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới.

Đáp án: C. Đọc lần lượt từng mốc từ phải sang trái, từ trên xuống dưới.

5. Vì sao mốc thời gian "2-9-1945" lại được in màu đỏ?

A. Vì đây là mốc thời gian cuối cùng được nhắc đến.

B. Vì đây là mốc thời gian quan trọng, cần được lưu ý.

C. Vì đây là một ngày lễ lớn có từ xa xưa của dân tộc.

D. Vì muốn làm cho màu sắc của văn bản sinh động.

Đáp án: B. Vì đây là mốc thời gian quan trọng, cần được lưu ý.

6. Câu nào sau đây có vị ngữ được mở rộng với ba thành tố phụ?

A. Đại hội Quốc dân thông qua Lệnh Tổng khởi nghĩa.

B. Khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi ở Thủ đô Hà Nội.

C. Ủy ban giải phóng dân tộc ra mắt quốc dân.

D. Khởi nghĩa giành chính quyền tại Sài Gòn.

Đáp án: B. Khởi nghĩa đã hoàn toàn thắng lợi ở Thủ đô Hà Nội.

7. Các bức ảnh trong văn bản trên không có tác dụng nào sau đây?

A. Làm cho hình thức của văn bản trở sinh động, hấp dẫn.

B. Làm cho các thông tin trong văn bản có tính chân thực hơn.

C. Bổ sung thêm thông tin cho người đọc.

D. Quy định thứ tự đọc các thông tin của văn bản.

Đáp án: B. Làm cho các thông tin trong văn bản có tính chân thực hơn.

8. Qua nội dung của văn bản, em hiểu nghĩa của từ "mốc son" là gì?

A. Một khoảng thời gian dài.

B. Một thời điểm quan trọng.

C. Một thời kì phát triển.

D. Một giai đoạn khó khăn.

Đáp án: B. Một thời điểm quan trọng.

9. Qua văn bản, kết hợp với những hiểu biết của em, hãy cho biết mốc thời gian nào trong tháng Tám (1945) được coi là quan trọng nhất? Vì sao?

Mốc thời gian nào trong tháng Tám (1945) được coi là quan trọng nhất là 2/9/1945. Bởi vì: đó là sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

10. Hãy cho biết việc trình bày bằng đồ họa giúp gì cho em trong việc hiểu và ghi nhớ thông tin của một sự kiện?

Việc trình bày bằng đồ họa giúp:

+ Ghi nhớ các mốc thời gian theo sự kiện dễ dàng hơn.

+ Sử dụng hình ảnh làm các sự kiện trở nên sinh động, chân thực.

+ Sử dụng các phông chữ, cách in đậm, màu sắc khác nhau để đánh dấu mốc quan trọng.