Ôn tập cuối năm môn Đại số

Ngô Chí Thành

Tìm tất cả giá trị của m để bất phương trình sau nghiệm đúng \(\forall\) x \(\in\) R : \(x^2+2\left(m+1\right)x+3m+7>0\)

Nguyễn Việt Lâm
12 tháng 6 2020 lúc 0:36

\(\Leftrightarrow\Delta'=\left(m+1\right)^2-\left(3m+7\right)< 0\)

\(\Leftrightarrow m^2-m-6< 0\)

\(\Rightarrow-2< m< 3\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Tường Nguyễn Thế
Xem chi tiết
Tường Nguyễn Thế
Xem chi tiết
Kinder
Xem chi tiết
Kinder
Xem chi tiết
Huỳnh Thị Thanh Trâm
Xem chi tiết
Egoo
Xem chi tiết
Egoo
Xem chi tiết
btkho
Xem chi tiết
DuaHaupro1
Xem chi tiết