Ôn tập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Long Hoàng

Tìm giá trị của m để ba đường thẳng: 3x-y=10 , 2x+3y=-8 và y=mx+6 cùng đi qua 1 điểm (đồng quy)

tran nguyen bao quan
12 tháng 5 2019 lúc 20:47

Ta có tọa độ giao điểm của 2 đường thẳng 3x-y=10 và 2x+3y=-8 là nghiệm của hệ phương trình \(\left\{{}\begin{matrix}3x-y=10\\2x+3y=-8\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\)\(\left\{{}\begin{matrix}x=2\\y=-4\end{matrix}\right.\)

Để 3 đường thẳng trên đồng qui thì tọa độ giao điểm của 3x-y=10 và 2x+3y=-8 là nghiệm của phương trình y=mx+6 hay \(-4=m.2+6\Leftrightarrow2m=-10\Leftrightarrow m=-5\)

Vậy khi m=-5 thì 3 đường thẳng trên đồng quy


Các câu hỏi tương tự
Anh Nguyen
Xem chi tiết
Trần Ngọc Thảo
Xem chi tiết
Nguyễn Gia Huy
Xem chi tiết
Lee Thuu Hà
Xem chi tiết
Đỗ Hà Quyên
Xem chi tiết
Diệu Thuý Hoàng
Xem chi tiết
Đố thằng nào biết tao là...
Xem chi tiết
Đỗ Mạnh Hùng
Xem chi tiết
IzuKu
Xem chi tiết