Luyện tập tổng hợp

Tô Thanh Tâm

Bài tập Tiếng anhGiúp em với ạ

Nguyễn Phương Tuệ Linh
4 tháng 2 2018 lúc 9:53

I. Choose the word

1. D

2.B

3.C

4. A

II.Choose the best answer

1. C.for

2.D.eat

3.B.playing-washing

4.B.for

5.D.to improve

6.A. myself

7.B.well

8.A.received

9.B.at

10.B.to give

III.Use the correct from of the verbs

1.participating

2.moved, were lived

3.known, worked

4. not to stay

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Linda Trang
Xem chi tiết
Chi Blink
Xem chi tiết
Duc manh Le dang
Xem chi tiết
Văn Bảo Nguyễn
Xem chi tiết
Bảo Vy
Xem chi tiết