Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 8
Số lượng câu trả lời 7
Điểm GP 0
Điểm SP 2

Người theo dõi (2)

Nguyên Thảo
Chi Blink

Đang theo dõi (4)

︵✰Ah
Toru
Nguyên Thảo
Chi Blink