Violympic toán 8

Vũ Giang

giải pt sau \(\left(\dfrac{x+1}{x-2}\right)^2-3\left(\dfrac{2x-4}{x-4}\right)^2+\dfrac{x+1}{x-4}=0\)

Nguyễn Việt Lâm
21 tháng 4 lúc 9:18

ĐKXĐ: \(x\ne\left\{2;4\right\}\)

Đặt \(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{x+1}{x-2}=a\\\dfrac{x-2}{x-4}=b\end{matrix}\right.\) \(\Rightarrow\dfrac{x+1}{x-4}=ab\)

Phương trình trở thành:

\(a^2-12b^2+ab=0\)

\(\Leftrightarrow a^2+4ab-3ab-12b^2=0\)

\(\Leftrightarrow a\left(a+4b\right)-3b\left(a+4b\right)=0\)

\(\Leftrightarrow\left(a-3b\right)\left(a+4b\right)=0\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}a-3b=0\\a+4b=0\end{matrix}\right.\)

\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}\dfrac{x+1}{x-2}-\dfrac{3\left(x-2\right)}{x-4}=0\\\dfrac{x+1}{x-2}+\dfrac{4\left(x-2\right)}{x-4}=0\end{matrix}\right.\)

Bạn tự quy đồng và hoàn thành phần còn lại nhé

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN