Bài 28: Bề mặt trái đất

Minh Lệ

Đọc thông tin và quan sát quả địa cầu, em hãy:

- Chỉ đại dương và lục địa.

- Nhận xét diện tích của hai phần này.

Ý 1: tự thực hành

- Nhận xét diện tích của hai phần này: Đại dương chiếm phần lớn diện tính bề mặt của trái đất. Phần đại dương chiếm 70%, lục địa chiếm 30%

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết
Minh Lệ
Xem chi tiết