Bài 5.: Bản vẽ nhà

Nguyễn Trần Thành Đạt

Đọc bản vẽ nhà trên hình 5.4 theo trình tự ở bảng 5.2.

Minh Lệ
7 tháng 8 2023 lúc 15:47

Tham khảo

Trình tự đọc

Nội dung đọc

Kết quả đọc

1. Khung tên

- Tên ngôi nhà

- Tỉ lệ

- Nhà mái bằng

- 1 : 100

2. Hình biểu diễn

Tên gọi các hình biểu diễn

- Mặt đứng

- Mặt bằng

- Mặt cắt

3. Kích thước

- Kích thước chung

- Kích thước từng bộ phận

- 14400 × 7000 × 4200

- Phòng khách, phòng bếp: 6200 × 4800

- Nhà vệ sinh: 4800 × 2200

- Phòng ngủ 1:

4800 × 3000

- Phòng ngủ 2:

7000 × 3000

- Hành lang: 9400 × 2200

4. Các bộ phận

- Số phòng

 

 

- Số cửa đi và cửa sổ

 

- Các bộ phận khác

- 1 phòng khách, phòng bếp; 2 phòng ngủ, 1 nhà vệ sinh.

- 1 cửa đi đôi, 3 cửa đi đơn, 5 cửa sổ

- Hành lang

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết
Nguyễn Trần Thành Đạt
Xem chi tiết