Ôn tập cuối năm phần số học

Nấm Chanel

Chứng minh rằng với mọi x,y,z thì

\(x^2+y^2+z^2\ge xy+yz+zx\)

Lightning Farron
8 tháng 5 2017 lúc 19:34

\(x^2+y^2+z^2\ge xy+yz+xz\)

\(\Rightarrow2x^2+2y^2+2z^2\ge2xy+2yz+2xz\)

\(\Rightarrow2x^2+2y^2+2z^2-2xy-2yz-2xz\ge0\)

\(\Rightarrow\left(x^2-2xy+y^2\right)+\left(y^2-2yz+z^2\right)+\left(z^2-2xz+x^2\right)\ge0\)

\(\Rightarrow\left(x-y\right)^2+\left(y-z\right)^2+\left(z-x\right)^2\ge0\)

Đẳng thức xảy ra khi \(\left\{{}\begin{matrix}x-y=0\\y-z=0\\z-x=0\end{matrix}\right.\Rightarrow x=y=z\)

Bài này quá là cơ bản mình nghĩ bn nên làm thử trc khi hỏi

Bình luận (13)
Quý Minh
21 tháng 9 2017 lúc 21:57

de ma

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
trần trác tuyền
Xem chi tiết
Hoàng Nga
Xem chi tiết
wcdccedc
Xem chi tiết
ITACHY
Xem chi tiết
wcdccedc
Xem chi tiết
nguyễn phùng phước
Xem chi tiết
Anh Hoàng
Xem chi tiết
Nguyễn Desmond
Xem chi tiết
Đặng thu  thảo
Xem chi tiết