Chương 1: MỆNH ĐỀ, TẬP HỢP

Kimian Hajan Ruventaren

Cho hai tập hợp \(P=\left[4;7\right]\) \(Q=\left[-2;m+1\right]\) , \(m\in R\). Tìm m để P\Q=\(\phi\). ( Kèm lời giải )

Nguyễn Việt Lâm
17 tháng 9 2020 lúc 22:27

Để Q có nghĩa \(\Leftrightarrow m\ge-3\)

\(P\backslash Q=\varnothing\Leftrightarrow P\subset Q\)

\(\Leftrightarrow m+1\ge7\Rightarrow m\ge6\)

Vậy \(m\ge6\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kimian Hajan Ruventaren
Xem chi tiết
Ánh Dương
Xem chi tiết
Nguyễn thương
Xem chi tiết
Kimian Hajan Ruventaren
Xem chi tiết
Đặng Nguyễn Xuân Ngân
Xem chi tiết
Kimian Hajan Ruventaren
Xem chi tiết
Kimian Hajan Ruventaren
Xem chi tiết
Kimian Hajan Ruventaren
Xem chi tiết
Kimian Hajan Ruventaren
Xem chi tiết