Chương 3: DÃY SỐ. CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

Big City Boy

Cho dãy số (Un) với \(u_n=\dfrac{n+4}{n+1}\). Dãy số này có bao nhiêu số hạng nguyên.

A.3

B.2

C.1

D.4

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 9 lúc 18:27

\(u_n\in Z\Leftrightarrow n+4⋮n+1\)

=>n+1+3 chia hết cho n+1

=>n+1 thuộc Ư(3)

mà n+1>1 với n>0

nên n+1=3

=>n=2

=>Chọn C

Bình luận (0)
Nguyễn Đức Trí
19 tháng 9 lúc 19:06

\(u_n=\dfrac{n+4}{n+1}\in Z\)

\(\Leftrightarrow n+4⋮n+1\)

\(\Leftrightarrow n+4-\left(n+1\right)⋮n+1\)

\(\Leftrightarrow n+4-n-1⋮n+1\)

\(\Leftrightarrow3⋮n+1\)

\(\Leftrightarrow n+1\in U\left(3\right)=\left\{-1;1;-3;3\right\}\)

\(\Leftrightarrow n+1\in\left\{-2;0;-4;2\right\}\)

\(\Rightarrow\left(u_n\right)\)có 4 số hạng nguyên \(\rightarrow Chọn\) \(D\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Big City Boy
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Lê Thu Hiền
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Kimian Hajan Ruventaren
Xem chi tiết
Việt Phương
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết
Big City Boy
Xem chi tiết