Violympic toán 8

Qynh Nqa

Cho các số a,b>0 thỏa mãn a+b=1. Chứng minh: \(\left(1+\frac{1}{a}\right)\left(1+\frac{1}{b}\right)\ge9\)


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Thảo
Xem chi tiết
Tranh Diệp Phi
Xem chi tiết
Kamato Heiji
Xem chi tiết
Hoàng Thị Mai Trang
Xem chi tiết
Nguyễn Văn Quang
Xem chi tiết
Qynh Nqa
Xem chi tiết
Thùy Linh
Xem chi tiết
Thỏ bông
Xem chi tiết
Lê Thị Thế Ngọc
Xem chi tiết