Bài 4: Đơn thức đồng dạng

Jason Yamori

cho biểu thức : f(x)=4x^2 - 5x - 1 tính giá trị biểu thức f(0);f(1);f(2);f(-3)

Yeutoanhoc
24 tháng 2 2021 lúc 22:02

Thay `x=0` ta có:

`f(0)=0-0-1=-1`

Thay `x=1` ta có:

`f(1)=4-5-1=-2`

Thay `x=2` ta có:

`f(2)=4.4-5.2-1`

`=16-10-1`

`=5`

Thay `x=-3` ta có:`

`f(-3)=4.9+5.3-`1`

`=36+15-1`

`=50`

 

Bình luận (2)
👁💧👄💧👁
24 tháng 2 2021 lúc 22:04

\(f\left(x\right)=4x^2-5x-1\\ f\left(0\right)=4\cdot0^2-5\cdot0-1=-1\\ f\left(1\right)=4\cdot1^2-5\cdot1-1=-2\\ f\left(2\right)=4\cdot2^2-5\cdot2-1=5\\ f\left(-3\right)=4\cdot\left(-3\right)^2-5\cdot\left(-3\right)-1=50\)

Vậy \(f\left(0\right)=-1;f\left(1\right)=-2;f\left(2\right)=5;f\left(-3\right)=50\)

Mà mùa dịch này đừng có F0 F1 F2 gì nhé sợ lắm đấy :))

Bình luận (0)
Nguyễn Trọng Chiến
24 tháng 2 2021 lúc 22:05

\(f\left(0\right)=4\cdot0^2-5\cdot0-1=-1,f\left(1\right)=4\cdot1^2-5\cdot1-1=4-5-1=-2,f\left(2\right)=4\cdot2^2-5\cdot2-1=16-10-1=5,f\left(-3\right)=4\cdot\left(-3\right)^2-5\cdot\left(-3\right)-1=36+15-1=50\)

Bình luận (0)
Nguyễn Lê Phước Thịnh
24 tháng 2 2021 lúc 22:27

Thay x=0 vào hàm số \(f\left(x\right)=4x^2-5x-1\), ta được:

\(f\left(0\right)=4\cdot0^2-5\cdot0-1=-1\)

Thay x=1 vào hàm số \(f\left(x\right)=4x^2-5x-1\), ta được:

\(f\left(1\right)=4\cdot1^2-5\cdot1-1=4-1-5=-2\)

Thay x=2 vào hàm số \(f\left(x\right)=4x^2-5x-1\), ta được:

\(f\left(2\right)=4\cdot2^2-5\cdot2-1=16-10-1=5\)

Thay x=-3 vào hàm số \(f\left(x\right)=4x^2-5x-1\), ta được:

\(f\left(-3\right)=4\cdot\left(-3\right)^2-5\cdot\left(-3\right)-1=4\cdot9+15-1=36+14=50\)

Vậy: f(0)=-1; f(1)=-2; f(2)=5; f(-3)=50

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Thanh Huyền
Xem chi tiết
Lương Mai Chi
Xem chi tiết
Thêu Đỗ
Xem chi tiết
Vũ Khánh Phương
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Khánh Linh Lê
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Miaw>33
Xem chi tiết
Chee_tks
Xem chi tiết