Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Phú Thọ , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 26
Số lượng câu trả lời 344
Điểm GP 154
Điểm SP 2

Người theo dõi (9)

Đang theo dõi (0)