Bài 7: Định lí Pitago

Phan Phi
Cho biết AB=10cm,AK=6cm.TÍnh CK,BC

Các câu hỏi tương tự
Xuan Nguyen
Xem chi tiết
Vĩnh Khang Bùi
Xem chi tiết
Vĩnh Khang Bùi
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Kim chung
Xem chi tiết
Trần Đức Huy
Xem chi tiết
Miyamoto Hanako
Xem chi tiết
Vân Nguyễn Thị
Xem chi tiết
Sinh Đẹp Try
Xem chi tiết
nguyen dai duong
Xem chi tiết