Phép nhân và phép chia các đa thức

CHU VĂN AN

Câu 9. Tìm x biết : 4x 2 - 16 x =0

A. x = 0 ; x = 16

B. x = -4

C. x = 0

D. x = 0 ; x = 4

Câu 10. Kết quả của phép chia (2x3 - 5x2 + 6x – 15) : (2x – 5) là:

A. x + 3

B. x – 3

C. x2 – 3

D. x2 + 3

Câu 11. Tính nhanh ( x2 - 4xy + 4y 2 ) : ( 2y - x )

A. y - x

B. - 2

C. 2y - x

D. x-2y

Câu 12. Tìm a để đa thức x 2 + 12x + a chia hết cho đa thức x + 3 ?

A. 18

B. 27

C. 12

D . 20

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 12 2021 lúc 9:18

Câu 9: D

Câu 10: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
CHU VĂN AN
Xem chi tiết
CHU VĂN AN
Xem chi tiết
Phan van thach
Xem chi tiết
Phan hải băng
Xem chi tiết
Ngoc Nhi Tran
Xem chi tiết
lê phúc
Xem chi tiết
CHU VĂN AN
Xem chi tiết
Vương Quyền
Xem chi tiết
Tuấn
Xem chi tiết