Phép nhân và phép chia các đa thức

CHU VĂN AN

Câu 11. Tính nhanh ( x2 - 4xy + 4y 2 ) : ( 2y - x )

A. y - x

B. - 2

C. 2y - x

D. x-2y

Câu 12. Tìm a để đa thức x 2 + 12x + a chia hết cho đa thức x + 3 ?

A. 18

B. 27

C. 12

D . 20

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
25 tháng 12 2021 lúc 20:54

Câu 11: C

Câu 12: A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
CHU VĂN AN
Xem chi tiết
CHU VĂN AN
Xem chi tiết
Phan van thach
Xem chi tiết
nam21345
Xem chi tiết
Phan hải băng
Xem chi tiết
Vương Quyền
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Oanh
Xem chi tiết
Công chúa lạnh lùng
Xem chi tiết
Arcbad MA
Xem chi tiết