Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 231
Số lượng câu trả lời 34
Điểm GP 0
Điểm SP 6

Người theo dõi (4)

Đang theo dõi (4)

Đỗ Tuệ Lâm
Lihnn_xj
Thu Hồng