Bài 2. Một số oxit quan trọng

Hoàng Vân Anh

A) tính thể tích dung dịch NAOH 1M để tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch feso4 2M

B) nung nóng lượng chất rắn thu được ở câu a trong không khí cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tính khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng

Mai Phương Thảo
29 tháng 9 2019 lúc 8:17

a)PTHH: FeSO4 + 2NaOH \(\rightarrow\) Na2SO4 + Fe(OH)2\(\downarrow\)(1)
nFeSO4 = 0,1.2 = 0,2 (mol)
Theo PT(1): nNaOH = 2nFeSO4 = 0,4 (mol)
=> VNaOH = \(\frac{0,4}{1}=0,4\left(M\right)\)
b) PTHH: 2Fe(OH)2 + \(\frac{1}{2}\)O2 \(\underrightarrow{t^o}\) Fe2O3 + 2H2O(2)
Theo PT(1): n\(Fe\left(OH\right)_2\) = nFeSO4 = 0,2 (mol) = n\(Fe\left(OH\right)_2\)
Theo PT(2): n\(Fe_2O_3\) = \(\frac{1}{2}\)n\(Fe\left(OH\right)_2\) = 0,1 (mol)
=> m\(Fe_2O_3\) = 0,1.160 = 16 (g)

Bình luận (0)
B.Thị Anh Thơ
29 tháng 9 2019 lúc 9:19

Ta có : nFeSO4 = 0,2 (mol)

PTHH : FeSO4 + 2naOH--->Na2SO4+Fe(OH) (1)

Fe(OH)2+O2--->2Fe2O3+4H2O

Từ PT(1) =>nNaOH= 0,4 (M) =>nFe(OH)2 = nFeSO4 = 0,2 (mol)

Từ PT (2) =>nFe2O3= 0,1 (mol)=>mFe2O3 = 16g

Bình luận (0)
Lê Thu Dương
29 tháng 9 2019 lúc 20:37

a) 2NaOH +FeSO4--->Na2SO4 +Fe(OH)2

Ta có

n\(_{FeSO4}=2.0,1=0,2\left(mol\right)\)

Theo pthh

n\(_{NaOH}=2n_{FeSO4}=0,4\left(mol\right)\)

V\(_{NaOH}=\)\(\frac{0,4}{1}=0,4\left(l\right)\)

b) 4Fe(OH)2+5O2---->2Fe2O3+4H2O(2)

Theo pthh1

n\(_{Fe\left(OH\right)2}=n_{FeSO4}=0,2\left(mol\right)\)

Theo pthh2

n\(_{Fe2O3}=\)\(\frac{1}{2}n_{Fe2O3}=0,1\left(mol\right)\)

m\(_{Fe2O3}=160.0,1=16\left(g\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nhan Nhược Nhi
Xem chi tiết
Jasmine
Xem chi tiết
Ác Quỷ
Xem chi tiết
Đoàn Thị Diễm Quỳnh
Xem chi tiết
ngoc bao
Xem chi tiết
trần bảo hân
Xem chi tiết
duy Nguyễn
Xem chi tiết
Trúc Ly
Xem chi tiết
Ngọc hân
Xem chi tiết