Thực hành đọc hiểu: Giờ Trái Đất.

Thảo Phương

4.Thông tin từ văn bản trên có ý nghĩa gì đối với bản thân em? Chỉ ra ít nhất một việc em sẽ làm để thể hiện ý nghĩa đó.