Thực hành đọc hiểu: Giờ Trái Đất.

Thảo Phương

1.Văn bản Giờ Trái Đất thuật lại sự kiện gì? Chỉ ra bố cục của văn bản.